Klauzula informacyjna dla Potencjalnych Klientów Wrocławskiej Akademii Tańca

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławska Akademia Tańca z siedzibą we Wrocławiu, adres: Centrum Handlowe Marino, ul. Paprotna 7, Wrocław , wpisana do rejestru przedsiębiorców jako Wrocławska Akademia Tańca, Marca Polo 33/3, 51-504 Wrocław, NIP: 911-118-40-84, zwana dalej Administratorem.

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
2.1. zachęcamy do kontaktu z Dyrektorem, Managerami , Instruktorami , z którymi się Państwo kontaktujecie w sprawie naszej oferty i / lub
2.2. wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:
na adres e-mail: rodo@akademia-taniec.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
3.1.niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
3.2.niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
3.3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 3.4. oferowania Państwu usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli nauki tańca, projekty choreograficzne w wybranych stylach tanecznych, obsługa organizacyjna i artystyczna szeroko rozumianych eventów, organizacja i obsługa obozów, kolonii, półkolonii stacjonarnych i wyjazdowych, organizacja i obsługa warsztatów tanecznych, organizacja i obsługa szeroko rozumianych uroczystości, zabaw, i inne zajęcia mieszczące się w profilu i działalności naszej firmy , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3.5. wszystkie usługi wymienione w punkcie 3.1. wiążą się z dokumentacją fotograficzną i audio- wizualną wizerunku uczestników korzystających z usług Wrocławskiej Akademii Tańca, który to wizerunek Wrocławska Akademia Tańca może wykorzystać we wszystkich mediach społecznościowych – Facebook, Twitter, YouTube, Google, i inne, oraz dokumentacja może być użyta do spotów, broszur, ulotek, plakatów reklamowych Wrocławskiej Akademii Tańca. Dokumentacja ta działa w sposób zautomatyzowany w zależności od potrzeb i zapotrzebowania.
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy pisemnej lub ustnej, której jesteście Państwo stroną.

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu.

5. Okres przechowywania danych.
5.1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
5.2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

6. Udostępnianie danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, Instruktorzy będący zatrudnieni we Wrocławskiej Akademii Tańca, jak i Instruktorzy z zewnątrz wykonujący usługę dla Wrocławskiej Akademii Tańca.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
7.1. Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobo- wych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;
7.2. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

8. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
8.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
8.2. prawo do przenoszenia danych;
8.3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8.4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
8.5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
8.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
9.1. świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;
9.2. świadczenia usług na podstawie umów słownych
9.3. jako umowę słowną rozumie się zakupienie biletu wstępu, wykupienie karnetu, dokonanie rezerwacji , opłaty miesięcznej za wybraną usługę
9.2. przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!