REGULAMIN WROCŁAWSKIEJ AKADEMII TAŃCA

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych Wrocławskiej Akademii Tańca  jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez uczestnika zajęć tanecznych, bądź w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna. Udział w zajęciach, jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

2. W przypadku niskiej frekwencji uczestników danej grupy, zastrzegamy sobie prawo do: rozwiązania grupy, zmiany instruktora lub harmonogramu zajęć.

3. W przypadku zdarzeń losowych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zajęć, zmiany instruktora lub odwołania zajęć.

4. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji instruktora, zapewniamy odpowiednie zastępstwo.

5. Zajęcia odbywają się zgodnie z terminarzem zajęć regularnych na sezon 2022/2023, który widnieje na naszej stronie internetowej www.akademia-taniec.pl

6. W trakcie zajęć, na sali nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące uczestnikami danej grupy, chyba że instruktor wyrazi na to zgodę.

7. Uczestnik może przeznaczyć miesięcznie jedne niewykorzystane zajęcia, w terminie 30 dni od dnia nieobecności na zajęcia w innej grupie. Niewykorzystane wejścia mogą być odrabiane pod warunkiem, że uczestnik ma opłacone czesne miesięczne.

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach, w odpowiednim obuwiu (sportowym lub typowo tanecznym, ewentualnie w skarpetkach jeśli wymaga tego dana forma zajęć), punktualnego stawiania się na zajęcia, uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu. W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika wskazanych obowiązków oraz powtarzających się incydentów, prowadzący zajęcia ma prawo złożyć wniosek do prezesa Akademii o wykreślenie danego uczestnika z listy.

9. Lekcje indywidualne – termin lekcji indywidualnych można rezerwować osobiście lub telefonicznie. Przy ustalaniu terminu lekcji indywidualnych brana jest pod uwagę dyspozycyjność wybranego instruktora oraz dostępność sal.

10. Zastrzegamy sobie prawo prowadzenia jednocześnie na jednej sali kilku lekcji indywidualnych dla różnych uczestników.

11. Przebywanie w salach jest niedozwolone bez instruktora lub innego upoważnionego pracownika.

12. Udostępniamy następujące metody płatności: gotówkowo lub kartą płatniczą.

13. Zajęcia muszą być opłacone za cały miesiąc z góry na pierwszych zajęciach w miesiącu, na których uczestnik się pojawi (w przypadku nowych uczestników, może być to opłata za wejście jednorazowe). Instruktor nie może wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.

14. Aktualny cennik świadczonych usług znajduje się na stronie www.akademia-taniec.pl

15. W przypadku wykupienia jednorazowych zajęć, nie gwarantujemy wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które opłaciły czesne miesięczne.

16. W okresie wakacyjnym 2023 (lipiec, sierpień), czesne miesięczne wynosi 60zł/miesiąc. W przypadku braku wpłaty, nie gwarantujemy wolnych miejsc od nowego sezonu (po wakacjach).

17. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cennika. Informacja o planowanej zmianie, podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w Akademii. Nowy cennik nie dotyczy usług już opłaconych.

18. Klient wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych, organizowanych przez Akademię. Zgoda obejmuje: utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań video, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie oraz umieszczanie materiałów w mediach społecznościowych Akademii, takich jak Facebook, Instagram czy strona internetowa.

19. Nie ubezpieczamy uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik może ubezpieczyć się w tym zakresie własnym staraniem i na własny koszt.

20. Na salach tanecznych obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.

21. Nie należy wnosić cennych przedmiotów na sale taneczne. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione lub zagubione.

22. Informujemy, że sale taneczne (poza szatniami) są monitorowane ze względów bezpieczeństwa. Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie sal tanecznych.

23. Zapisując się na zajęcia, uczestnik lub opiekun uczestnika (w przypadku osób nieletnich) jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i udział w zajęciach podejmuje na swoją odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność Rodziców). Uczestnik oświadcza (w przypadku osób niepełnoletnich oświadcza rodzic lub opiekun prawny), że nie zataił żadnych informacji o swoim stanie zdrowia mogących narazić jego bezpieczeństwo, zdrowie i życie oraz bezpieczeństwo, zdrowie i życie innych uczestników zajęć.

24. W zajęciach, mogą uczestniczyć osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

25. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022r.